Υπολογισμός δεικτών χωρικής κεντρικότητας με την R

Οι κεντρογραφικές τεχνικές αποτελούν τις βασικές τεχνικές περιγραφικής στατιστικής της χωρικής κατανομής. Ο πιο απλός περιγραφικός δείκτης μιας κατανομής είναι ο χωρικός μέσος (mean center). Ουσιαστικά πρόκειται για τον μέσο όρο των συντεταγμένων Χ,Υ μιας σημειακής κατανομής. Συχνά αποκαλείται και κεντροειδές.

Δίνεται από τον τύπο:

\[{x}=\frac{\sum\limits_ …

more ...