Raster και Raster Stack στην R

Η ανάρτηση αυτή περιλαμβάνει το περιεχόμενο από το workshop στο FOSSCOMM 2019 στην Λαμία. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο github repository.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση του χρήστη με το πακέτο raster της R το οποίο προσφέρει την δυνατότητα ανάγνωσης ψηφιδωτών δεδομένων (raster) και επεξεργασίας τους (crop, reclassify, reproject …

more ...

Λήψη δορυφορικών εικόνων στην R μέσω του GIBS API

Η υπηρεσία Global Imagery Browse Services (GIBS) του παρατηρητηρίου Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) παρέχει δορυφορικές εικόνες πλήρους ανάλυσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υπηρεσία παρέχει πρόσβαση σε 600 και πλέον προϊόντα δορυφορικών εικόνων τα οποία στην πλειονότητά τους είναι διαθέσιμα με χρονική υστέρηση λίγων ωρών από την …

more ...

Τρισδιάστατα μοντέλα για εκτύπωση βουνών της Ελλάδας

Στα πλαίσιο του έργου “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού” δημιουργήθηκαν τρισδιάστατα μοντέλα για βουνά της Ελλάδας, κατάλληλα για εκτύπωση σε 3D εκτυπωτή. Η ομάδα έργου αποτελείται από τους Δημήτρη Σταθάκη,Λεωνίδα Λιάκο, Ιωάννη Φαρασλή και Χρίστο Λυοτύρη. Τα συγκεκριμένα βουνά που μοντελοποιήθηκαν είναι ο Υμηττός …

more ...

PyQgis tips. QgsVectorLayer από postgis sql ερώτημα

Μία πολύ χρήσιμη δυνατότητα που μας προσφέρεται από τo pyqgis είναι να “φορτώνουμε” vector layer που προέρχεται από ερώτημα sql στην postgis. Έτσι ο χρήστης μπορεί να συνδυάσει την πληροφορία που θέλει με εντολές join και να φτιάξει το layer που επιθυμεί. Ωστόσο, στην σχετική τεκμηρίωση για το τρόπο που …

more ...

Υπολογισμός της καμπύλης Lorenz με το open source πακέτο στατιστικής R

Ένα από τα μέτρα συγκέντρωσης για την εκτίμηση των περιφερειακών ανισοτήτων είναι η καμπύλη Lorenz. Για την εφαρμογή της καμπύλης Lorenz (Παπαδασκαλόπουλος, 2000), οι επιμέρους γεωγραφικές περιοχές με την έκταση και τον αντίστοιχο πληθυσμό τους, ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά της πυκνότητας αυτών, και κάθε μιας των δυο τούτων στηλών, της …

more ...

Υπολογισμός δεικτών χωρικής κεντρικότητας με την R

Οι κεντρογραφικές τεχνικές αποτελούν τις βασικές τεχνικές περιγραφικής στατιστικής της χωρικής κατανομής. Ο πιο απλός περιγραφικός δείκτης μιας κατανομής είναι ο χωρικός μέσος (mean center). Ουσιαστικά πρόκειται για τον μέσο όρο των συντεταγμένων Χ,Υ μιας σημειακής κατανομής. Συχνά αποκαλείται και κεντροειδές.

Δίνεται από τον τύπο:

\[{x}=\frac{\sum\limits_ …

more ...

Οπτική βελτίωση σκιασμένου αναγλύφου εδάφους

Παρακάτω προτείνεται μια μεθοδολογία με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, για την οπτική βελτίωση μιας σκίασης αναγλύφου εδάφους.

Το λογισμικό που απαιτείται είναι το gdaldem, gdalwrap και το GIMP.

Τα κλασσικά προγράμματα ΣΓΠ αναπαριστούν την σκίαση αναγλύφου με τρόπο μονότονο, συχνά μη φυσικό και με περιττή πληροφορία για τον αναγνώστη.

Στόχος είναι …

more ...

Online Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Δήμου Σουλίου

Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS) για τον δήμο Σουλίου σε πρώιμο στάδιο. Η λειτουργία του βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα WorldMap που είναι μια πλατφόρμα τεχνολογίας διαδικτύου σε συνδυασμό με ΣΓΠ. Η πλατφόρμα προσφέρει την τεχνολογική υποδομή μέσω της οποίας μπορεί να στηριχθεί η αποτύπωση …

more ...

Αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση της σεισμικής δραστηριότητας με βιβλιοθήκες ΕΛΛΑΚ.

Αρκετοί χρήστες, κυρίως αρχάριοι, αναρωτιούνται γιατί να χρησιμοποιήσει κάποιος μια γλώσσα προγραμματισμού και να συντάξει ένα σενάριο (script), πολύπλοκων αρκετές φορές, εντολών για να παράγει ένα χάρτη από την στιγμή που υπάρχει λογισμικό με γραφικό περιβάλλον που με ευκολία μπορεί να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα; Η απάντηση είναι, μεταξύ άλλων …

more ...

Μετατροπή συντεταγμένων από το ED50, ETRS89 - ETRS-LAEA , WGS84 στο ΕΓΣΑ87

Πολλά από τα δεδομένα, παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής κλίμακας, που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές ΣΓΠ στην Ελλάδα απαιτούν μετατροπή του γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς (ΓΣΑ) στο ΕΓΣΑ ’87

Στο παρόν άρθρο προτείνονται τρόποι μετατροπής συντεταγμένων προς το ΕΓΣΑ’87 με βιβλιοθήκες ΕΛ/ΛΑΚ. Για την μετατροπή συντεταγμένων χρησιμοποιούνται οι βιβλιοθήκες cs2cs, ogr2ogr και …

more ...