Υπολογισμός της καμπύλης Lorenz με το open source πακέτο στατιστικής R

Ένα από τα μέτρα συγκέντρωσης για την εκτίμηση των περιφερειακών ανισοτήτων είναι η καμπύλη Lorenz. Για την εφαρμογή της καμπύλης Lorenz (Παπαδασκαλόπουλος, 2000), οι επιμέρους γεωγραφικές περιοχές με την έκταση και τον αντίστοιχο πληθυσμό τους, ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά της πυκνότητας αυτών, και κάθε μιας των δυο τούτων στηλών, της …

more ...