Οπτική βελτίωση σκιασμένου αναγλύφου εδάφους

Παρακάτω προτείνεται μια μεθοδολογία με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, για την οπτική βελτίωση μιας σκίασης αναγλύφου εδάφους.

Το λογισμικό που απαιτείται είναι το gdaldem, gdalwrap και το GIMP.

Τα κλασσικά προγράμματα ΣΓΠ αναπαριστούν την σκίαση αναγλύφου με τρόπο μονότονο, συχνά μη φυσικό και με περιττή πληροφορία για τον αναγνώστη.

Στόχος είναι …

more ...