Τρισδιάστατα μοντέλα για εκτύπωση βουνών της Ελλάδας

Στα πλαίσιο του έργου “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού” δημιουργήθηκαν τρισδιάστατα μοντέλα για βουνά της Ελλάδας, κατάλληλα για εκτύπωση σε 3D εκτυπωτή. Η ομάδα έργου αποτελείται από τους Δημήτρη Σταθάκη,Λεωνίδα Λιάκο, Ιωάννη Φαρασλή και Χρίστο Λυοτύρη. Τα συγκεκριμένα βουνά που μοντελοποιήθηκαν είναι ο Υμηττός …

more ...

Οπτική βελτίωση σκιασμένου αναγλύφου εδάφους

Παρακάτω προτείνεται μια μεθοδολογία με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, για την οπτική βελτίωση μιας σκίασης αναγλύφου εδάφους.

Το λογισμικό που απαιτείται είναι το gdaldem, gdalwrap και το GIMP.

Τα κλασσικά προγράμματα ΣΓΠ αναπαριστούν την σκίαση αναγλύφου με τρόπο μονότονο, συχνά μη φυσικό και με περιττή πληροφορία για τον αναγνώστη.

Στόχος είναι …

more ...

Μετατροπή συντεταγμένων από το ED50, ETRS89 - ETRS-LAEA , WGS84 στο ΕΓΣΑ87

Πολλά από τα δεδομένα, παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής κλίμακας, που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές ΣΓΠ στην Ελλάδα απαιτούν μετατροπή του γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς (ΓΣΑ) στο ΕΓΣΑ ’87

Στο παρόν άρθρο προτείνονται τρόποι μετατροπής συντεταγμένων προς το ΕΓΣΑ’87 με βιβλιοθήκες ΕΛ/ΛΑΚ. Για την μετατροπή συντεταγμένων χρησιμοποιούνται οι βιβλιοθήκες cs2cs, ogr2ogr και …

more ...