• Υπολογισμός δεικτών χωρικής κεντρικότητας με την R

  Οι κεντρογραφικές τεχνικές αποτελούν τις βασικές τεχνικές περιγραφικής στατιστικής της χωρικής κατανομής.
  Ο πιο απλός περιγραφικός δείκτης μιας κατανομής είναι ο χωρικός μέσος (mean center). Ουσιαστικά πρόκειται για τον μέσο όρο των συντεταγμένων Χ,Υ μιας σημειακής κατανομής.
  Συχνά αποκαλείται και κεντροειδές.

  Δίνεται από τον τύπο:

  όπου,

  οι συντεταγμένες του χωρικού μέσου δηλαδή ο μέσος όρος των συντεταγμένων του πλήθους των σημείων της κατανομής.
  Ταυτόχρονα με τον αριθμητικό χωρικό μέσο, μπορεί να υπολογιστεί ο σταθμισμένος χωρικός μέσος (Weighted Mean Center) όπου ο υπολογισμός γίνεται με το στάθμισμα κάθε συντεταγμένης με μία μεταβλητή π.χ. εισόδημα, εγκληματικότητα, πληθυσμός κτλ.

  Δίνεται από τον τύπο:


  όπου,
  οι συντεταγμένες του σταθμισμένου χωρικού μέσου δηλαδή ο μέσος όρος των διακριτών συντεταγμένων του πλήθους των σημείων της κατανομής σταθμισμένες με το βάρος του κάθε σημείου.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.