• Χαρτογραφόντας τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου...

  H διαθεσιμότητα δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μεταξύ αυτών και γεωγραφικών, για τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου στο διαδίκτυο (http://www.petrinagefiria.uoi.gr/) δίνει την δυνατότητα χαρτογράφησης αυτής της πληροφορίας με λογισμικό ανοικτού κώδικα αλλά και τον περαιτέρω έλεγχο της εγκυρότητας των δεδομένων. Με την βοήθεια της γλώσσας Το γεφύρι της Άρταςπρογραμματισμού Python και με δεδομένο ότι οι σχετικές ιστοσελίδες για τα γεφύρια δημιουργούνται δυναμικά μέσω της γλώσσας PHP και κατά συνέπεια διατηρούν μια κοινή δομή, είναι δυνατή η προσπέλαση τους και η απόσπαση συγκεκριμένων πληροφοριών με την βιβλιοθήκη urllib2. Στην συνέχεια με την  χρήση της βιβλιοθήκης OSGeo μετατρέψαμε τις απαραίτητες πληροφορίες σε αρχείο shapefile όπου αποθηκεύτηκαν τα απαραίτητα χωρικά και περιγραφικά δεδομένα.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • NMEA183toshp.py - Μετατροπή αρχείου ΝΜΕΑ183 σε shapefile

  nmea

  Tο εργαλείο NMEA183toshp.py έχει σαν σκοπό την μετατροπή καταγεγραμμένων συντεταγμένων από το πρότυπο ΝΜΕΑ183 σε αρχείο shapefile.

  Στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα να εξάγει το αρχειο σε μορφή shapefile επιλέγοντας τον τύπο της γεωμετρίας (γραμμική ή σημειακή) καθώς και το γεωγραφικό σύστημα αναφοράς (WGS84 ή ΕΓΣΑ'87).

  Το παρόν εργαλείο αποτελεί παραμετροποίηση και επέκταση από το arcgis script gps2shp του Δημήτρη Σταθάκη.

  Είναι γραμμένο με την γλώσσα Python και το γραφικό του περιβάλλον στηρίζεται στην πλατφόρμα pyQt4. Η περαιτέρω επεξεργασία για την μετατροπή των δεδομένων σε shapefile βασίζεται στην βιβλιοθήκη osgeo για την python. Το πρόγραμμα έχει δοκιμαστεί στο λειτουργικό σύστημα Ubuntu 9.04

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Προσδιορισμός της περιοχής εκμετάλλευσης και των διαδρομών μετακίνησης των αρχαίων οικισμών της Θεσπρωτίας και της Νότιας Αλβανίας χρησιμοποιώντας την ανάλυση επιφανείας κόστους και το μοντέλο Xtent

  ΠερίληψηH περιοχή μελέτης αφορά τους αρχαίους οικισμούς της Θεσπρωτίας και τμήματος της Νότιας Αλβανίας. Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της περιοχής δραστηριοποίησης και εκμετάλλευσης πόρων (territory) των ανωτέρω οικισμών, ο εντοπισμός πιθανών διαδρομών και η προσπάθεια ερμηνείας των στοιχείων που προκύπτουν από την εν λόγω μεθοδολογία σε συνδυασμό με τους ιστορικούς και κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες της εποχής.

  cummulative_cos_rwalk_eleaΤο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την διεκπεραίωση της έρευνας είναι το GRASS 6.3.0 καθώς προσφέρει τα απαραίτητα παραμετροποιήσιμα εργαλεία.
  Ένας πρώτος προσδιορισμός των περιοχών δράσης των οικισμών έγινε με την εφαρμογή των πολυγώνων Thiessen με τα οποία ωστόσο σαν μοναδικό κριτήριο λαμβάνεται η απόσταση. Σε αντιδιαστολή με το μοντέλο Thiessen, το μοντέλο Xtent χρησιμοποιεί επιπλέον και, κριτήρια που σχετίζονται με την “βαρύτητα” του οικισμού στον χώρο όπως ο πληθυσμός, η σημασία του σαν θρησκευτικό κέντρο, η εμπορική του δύναμη κτλ.
  Από την άλλη, η μετακίνηση στον χώρο δεν είναι γραμμική σε σχέση με την απόσταση αλλά ένας συνδυασμός της απόστασης, του χρόνου και της ενέργειας που απαιτείται να κινηθούμε σε αυτόν. Η επιφάνεια κόστους (cost surface), η πιο σωστά η σωρευτική επιφάνεια κόστους (accumulated cost surface), μοντελοποιεί το συνολικό κόστος που απαιτείται για την μετακίνηση από ένα αρχικό σημείο εκκίνησης σε έναν ή περισσότερους προορισμούς. Στα GIS η επιφάνεια κόστους αποδίδεται σαν αρχείο raster, όπου το κάθε κελί περιλαμβάνει το ενεργειακό κόστος μετακίνησης σε αυτό.
  Η επιφάνεια κόστους μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό διαδρομών ελαχίστου κόστους και κατά συνέπεια να προβλέψει πιθανές διαδρομές κατά την αρχαιότητα. Τέλος, και για την ερμηνεία της θέσης εγκατάστασης των οικισμών χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση οπτικού πανοράματος (viewshed analysis) μέσω του εργαλείου r.cva για να αποκαλύψει την περιοχή οπτικού ελέγχου συγκεκριμένων οικισμών και την μεταξύ τους οπτική επαφή.
  Η ανωτέρω μεθοδολογία σαφώς και στηρίζεται σε μαθηματικά μοντέλα γι' αυτό και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία, αποδοχή των περιορισμών της και των σύνθετων ιστορικών συγκυριών που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά στον χώρο.

  ΛΙΑΚΟΣ Λεωνίδας, Γεωγράφος,

  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Στεφανος, Αρχαιολόγος,

  ΛΒ’ ΕΠΚΑ Θεσπρωτίας

  [Διαβάστε περισσότερα...]

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.