• Υπολογισμός δεικτών χωρικής κεντρικότητας με την R

  Οι κεντρογραφικές τεχνικές αποτελούν τις βασικές τεχνικές περιγραφικής στατιστικής της χωρικής κατανομής.
  Ο πιο απλός περιγραφικός δείκτης μιας κατανομής είναι ο χωρικός μέσος (mean center). Ουσιαστικά πρόκειται για τον μέσο όρο των συντεταγμένων Χ,Υ μιας σημειακής κατανομής.
  Συχνά αποκαλείται και κεντροειδές.

  Δίνεται από τον τύπο:

  όπου,

  οι συντεταγμένες του χωρικού μέσου δηλαδή ο μέσος όρος των συντεταγμένων του πλήθους των σημείων της κατανομής.
  Ταυτόχρονα με τον αριθμητικό χωρικό μέσο, μπορεί να υπολογιστεί ο σταθμισμένος χωρικός μέσος (Weighted Mean Center) όπου ο υπολογισμός γίνεται με το στάθμισμα κάθε συντεταγμένης με μία μεταβλητή π.χ. εισόδημα, εγκληματικότητα, πληθυσμός κτλ.

  Δίνεται από τον τύπο:


  όπου,
  οι συντεταγμένες του σταθμισμένου χωρικού μέσου δηλαδή ο μέσος όρος των διακριτών συντεταγμένων του πλήθους των σημείων της κατανομής σταθμισμένες με το βάρος του κάθε σημείου.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Οπτική βελτίωση σκιασμένου αναγλύφου εδάφους

  Παρακάτω προτείνεται μια μεθοδολογία με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, για την οπτική βελτίωση μιας σκίασης αναγλύφου εδάφους.

  Το λογισμικό που απαιτείται είναι το gdaldem, gdalwrap και το GIMP

  Τα κλασσικά προγράμματα ΣΓΠ αναπαριστούν την σκίαση αναγλύφου με τρόπο μονότονο, συχνά μη φυσικό και με περιττή πληροφορία για τον αναγνώστη.

  Στόχος είναι να εφαρμόσουμε μια τεχνική που πρώτος εφάρμοσε ο Eduard Imhof, την αναπαράσταση του αναγλύφου με θέαση αφ' ύψηλου (aerial perspective). Η συγκεκριμένη τεχνική του Imhof προσομοιάζει την πραγματική, αφ' υψηλού οπτική ενός τοπίου όπου ο θεατής βλέπει τις κορυφές με περισσότερη λεπτομέρεια και έντονη αντίθεση και τις περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου με λιγότερη λεπτομέρεια λόγω απόστασης και ομίχλης στο τοπίο. Η τεχνική που ακολουθεί απαιτεί:

  1. Ένα Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM)

  2. Σκίαση του ανωτέρω DEM με διπλάσια κάθετη υπερβολή του υψομέτρου (z exaggeration).

  3. Σκίαση του ανωτέρω DEM με διπλάσια κάθετη υπερβολή του υψομέτρου (z exaggeration) και πηγή φωτός σε γωνία 90 μοιρών.

  4. Τεχνικές θαμπώματος (blur) για την εξομάλυνση και την απαλοιφή της περιττής πληροφορίας του DEM.

  5. Οπτική ενίσχυση των ορεινών όγκων και μίξη του αποτελέσματος με την σκίαση.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Online Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Δήμου Σουλίου

  Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS) για τον δήμο Σουλίου σε πρώιμο στάδιο. Η λειτουργία του βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα  WorldMap που είναι μια πλατφόρμα τεχνολογίας διαδικτύου σε συνδυασμό με ΣΓΠ. Η πλατφόρμα προσφέρει την τεχνολογική υποδομή μέσω της οποίας μπορεί να στηριχθεί η αποτύπωση κάθε είδους χωρικών δεδομένων (διανυσματικών και ψηφιδωτών) και να χαρτογραφηθούν πολύτιμα δεδομένα που είναι αποσπασματικά αποθηκευμένα σε έγγραφα, χάρτες, συσκευές GPS, ιδιωτικές συλλογές και δημόσια αρχεία. Σκοπεύοντας στην συγχώνευση γεωχωρικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές και μέσα αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο σχεδιασμού για τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης αλλά και μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τον μεμονωμένο επιστήμονα, ερευνητή. Αναμφισβήτητη δε είναι και η συνεισφορά του στον επισκέπτη αυτού του τόπου εφόσον μπορεί ταυτόχρονα να λειτουργήσει σαν τουριστικός χάρτης σε όποιον περιηγητή επιθυμεί να γνωρίσεις τις ομορφιές του δήμου. Οι λειτουργίες του όμως δεν περιορίζονται στην απλή εποπτεία των χωρικών δεδομένων αλλά με συμμετοχικό τρόπο κάθε χρήστης-επισκέπτης της πλατφόρμας μπορεί να συμβάλει με την προσθήκη/διόρθωση δεδομένων σε αυτή. Μέσω ενός συστήματος καταχώρησης δικαιωμάτων, ο διαχειριστής επιλέγει το επίπεδο πρόσβασης στην επεξεργασία και προσπέλασης των χωρικών δεδομένων σε ομάδες χρηστών. Παράλληλα με την απόδοση των χωρικών δεδομένων η πλατφόρμα προσφέρει σε αρκετές περιπτώσεις πληθώρα περιγραφικών δεδομένων για τα γεωγραφικά αντικείμενα καθώς και παραπομπές σε ιστοσελίδες σχετικές με αυτά. Όσον αφορά την πηγή των δεδομένων αυτά προέρχονται από πηγές που διαθέτουν ελεύθερα δεδομένα όπως το geodata.gov.gr αλλά και από επεξεργασία δεδομένων από το προσωπικό αρχείο του διαχειριστή. [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Ανάβαση στο όρος Γκορίλας

  Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του συλλόγου Μελέτης και Προστασίας Περιβάλλοντος Παραμυθιάς - Δήμου Σουλίου αποφασίσαμε να ανέβουμε στην κορυφή του όρους Γκορίλα (1658μ.). Σκοπός μας δεν ήταν απλά να φτάσουμε την κορυφή αλλά παράλληλα να διανοίξουμε ένα παλιό μονοπάτι που οδηγούσε στην κορυφή. Ίσως το πιο δύσκολο μονοπάτι που έχω συναντήσει στο συγκεκριμένο βούνό λόγω της άγριας βλάστησης και των κατακόρυφων σχεδόν κλίσεων κατά την ανάβαση και κατάβαση.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση της σεισμικής δραστηριότητας με βιβλιοθήκες ΕΛ/ΛΑΚ.

  Αρκετοί χρήστες, κυρίως αρχάριοι, αναρωτιούνται γιατί να χρησιμοποιήσει κάποιος μια γλώσσα προγραμματισμού και να συντάξει ένα σενάριο (script), πολύπλοκων αρκετές φορές, εντολών για να παράγει ένα χάρτη από την στιγμή που υπάρχει λογισμικό με γραφικό περιβάλλον που με ευκολία μπορεί να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα; Η απάντηση είναι, μεταξύ άλλων, γιατί θέλει να αυτοματοποιήσει την διαδικασία και να αποφύγει ο χρήστης την επανάληψη εργασιών που πολλές φορές στοιχίζει σε χρόνο και χρήμα. Με την σύνταξη του κατάλληλου σεναρίου ο υπολογιστής αναλαμβάνει να εκτελέσει όλη την εργασία και να την επαναλαμβάνει όποτε ο χρήστης του ορίσει.

  Για να γίνει πιο κατανοητή η δύναμη της αυτοματοποιημένης χαρτογραφίας παρατίθεται ένα παράδειγμα χαρτογράφησης των σεισμών σε παγκόσμιο επίπεδο.
  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Μετατροπή συντεταγμένων από το ED50, ETRS89/ETRS-LAEA , WGS84 στο ΕΓΣΑ '87

  gdal-logoΠολλά από τα δεδομένα, παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής κλίμακας, που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές ΣΓΠ στην Ελλάδα απαιτούν μετατροπή του γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς (ΓΣΑ) στο ΕΓΣΑ '87.
  Στο παρόν άρθρο προτείνονται τρόποι μετατροπής συντεταγμένων προς το ΕΓΣΑ'87 με βιβλιοθήκες ΕΛ/ΛΑΚ.
  Για την μετατροπή συντεταγμένων χρησιμοποιούνται οι βιβλιοθήκες cs2cs, ogr2ogr και gdalwarp ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων.

  Η πρώτη χρησιμοποιείται για την μετατροπή ενός ή παραπάνω ζευγών συντεταγμένων, η δεύτερη για μετατροπή διανυσματικών δεδομένων (π.χ.shapefiles) και η τρίτη για ψηφιδωτά αρχεία (π.χ. αρχεία tiff). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και τις διάφορες παραμέτρους ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στα αρχεία τεκμηρίωσης της κάθε βιβλιοθήκης.
  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Python, διανυσματικά δεδομένα και η βιβλιοθήκη ogr.

  Λιάκος Λ., 2011, Python, διανυσματικά δεδομένα και η βιβλιοθήκη ogr, 1η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών GRASS and GFOSS, HellasGI, ΕΛ/ΛΑΚ, ΤΜΧΠΑ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,ΤΕΙ Σερρών, ελληνικό παράρτημα του OSGeo, Αργαλαστή Πηλίου, 17-19/6/2011
  Περιγραφή παρουσίασης:
  Tο τρέχον εκπαιδευτικό βοήθημα έχει σαν στόχο να εξοικειωθούν οι ενδιαφερόμενοι με ένα εναλλακτικό μοντέλο προγραμματισμού όσον αφορά την προσπέλαση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων. Εναλλακτικό γιατί στηρίζεται στις δυναμικές και συνεχώς εξελισσόμενες, αλλά πολλές φορές παρεξηγημένες και απρόσιτες για τον κοινό χρήστη, τεχνολογίες του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού. Για τον προγραμματισμό του εν λόγω βοηθήματος επελέγει η διερμηνευόμενη και αντικειμενοστραφής γλώσσα Python καθώς ο διερμηνευτής της είναι διαθέσιμος σε διάφορα λειτουργικά συστήματα αλλά και για την ευκολία και απλότητα της σύνταξή της. Σε συνάρτηση με την γλώσσα προγραμματισμού λειτουργούν και οι σχετικές βιβλιοθήκες για την προσπέλαση των γεωχωρικών δεδομένων.

  Η βιβλιοθήκη gdal χρησιμοποιείται για την προσπέλαση ψηφιδωτών γεωχωρικών δεδομένων και η βιβλιοθήκη ogr για την προσπέλαση διανυσματικών δεδομένων. Το βοήθημα επικεντρώνεται στην ανάγνωση και εγγραφή διανυσματικών δεδομένων, την δημιουργία γεωμετριών και τον χειρισμό και μετατροπή προβολικών συστημάτων, το φιλτράρισμα και την παρουσίαση των λειτουργιών ανάλυσης που παρέχει η βιβλιοθήκη ogr. Για την παρακολούθηση των διαδικασιών του βοηθήματος θεωρείται απαραίτητη η γνώση βασικών αρχών προγραμματισμού και η σύνταξη στην γλώσσα Python. Τα παραδείγματα που θα παρουσιαστούν εκτελούνται σε περιβάλλον Linux ωστόσο οι χρήστες Windows με την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού μπορούν με ευκολία να ακολουθήσουν.
  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Χαρτόγραμμα, ένας καινοτόμος τρόπος χαρτογράφησης

  earthΠοιός είπε ότι δεν θέλουμε παραμορφώσεις στους χάρτες; Πάντα ο άνθρωπος προσπαθούσε να αποδόσει βέλτιστα την προβολή της σφαίρας στο επίπεδο με τις ελάχιστες δυνατές παραμορφώσεις. Πολλές φορές όμως ο συμβατικός τρόπος σκέψης μας στερεί την φαντασία για δημιουργικές καινοτομίες. Το χαρτόγραμμα είναι μια από αυτές τις καινοτομίες στην χαρτογράφηση. Σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο Λεξικό της Ανθρώπινης Γεωγραφίας (Johnston et al., 2000, σελ. 59), χαρτόγραμμα είναι μια πολύ προσαρμοσμένη χαρτογραφική προβολή η οποία παραμορφώνει τον χώρο ή την απόσταση είτε για να προάγει την ευαναγνωσιμότητα είτε για να αποκαλύψει πρότυπα που δεν είναι εύκολα εμφανή σε ένα πιο παραδοσιακό βασικό χάρτη (http://gisc.gr/index.php/knolbase/40-spatialanalysis/154-cartograms). Ένα νέο πεδίο εξελίσσεται λοιπόν στο πεδίο της θεματικής χαρτογράφησης και οπτικοποίησης των κοινωνικών μεταβλητών. Η παραμόρφωση πλέον είναι αναγκαίο συστατικό του χάρτη ο οποίος άλλοτε συστέλλεται και άλλοτε διαστέλλεται με σκοπό να τονίσει τις έντονες χωρικές διακυμάνσεις και συγκεντρώσεις μιας μεταβλητής στον χώρο. Έτσι χωρικές ενότητες αποτυπώνονται σε αναλογία με το μέγεθος μιας μεταβλητής π.χ. δημογραφικά χαρακτηριστικά, εκλογικά αποτελέσματα, οικονομικά μεγέθη κτλ. Ο Waldo R. Tobler φαίνεται  ότι ήταν ένας από τους πρώτους χαρτογράφους που ξέφυγε από τον συμβατικό τρόπο χαρτογράφησης και μάλιστα από την δεκαετία του '60.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Hatt σε ΕΓΣΑ '87. Online μετατροπή συντεταγμένων

  Πολλά από τα χαρτογραφικά δεδομένα που διαθέτουμε στα πλαίσια της καθημερινής μας εργασίας είναι καταγγεγραμένα στο παλιό "ελληνικό" datum (ελλειψοειδές Bessel, προβολή Hatt). Δεδομένου ότι πλέον έχουμε μεταβεί στο νέο γεωδαιτικό συστήμα αναφοράς ΕΓΣΑ '87 είναι αναγκαίο ένα εύχρηστο εργαλείο μετατροπής συντεταγμένων. Γι' αυτό τον σκοπό έχω δημιουργήσει δύο εργαλεία:

  1. Hatt to Greek Grid (EGSA '87), το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας του Arcgis και είναι γραμμένο σε Python. Ορίζετε ένα πλήθος σημείων Hatt καταγγεγραμένα σε αρχείο txt και σας επιστρέψει ένα αρχείο των ίδιων σημείων σε ΕΓΣΑ '87. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αν το αποτέλεσμα θα σας επιστραφεί και σαν αρχείο shapefile (σημειακό και γραμμικό).

  2. Online εργαλειο μετατροπήs από Hatt σε ΕΓΣΑ '87. Το εργαλείο αυτό σας δίνει την δυνατότητα να μετατρέψετε Online το σημείο σας και να το προβάλλετε μάλιστα άμεσα είτε στο Google Maps είτε στο OpenStreetMap. Παράλληλα, μπορείτε να προβάλλετε το Φ.Χ. που επιλέγετε στο Google maps αλλά και να δείτε τους συντελεστές μετατροπής του σχετικού πολυωνύμου που χρησιμοποιείται για την μετατροπή.

 • Οι Καλλικρατικοί δήμοι της Ελλάδας-Χάρτης στο Google Maps

  kallikratisΠαρακάτω απεικονίζονται οι νέοι δήμοι της Ελλάδας σύμφωνα με το σχέδιο "Καλλικράτης".

  Το αρχείο kml δημιουργήθηκε στο Qgis.

  To shapefile, λόγω του μεγάλου όγκου του, απλοποιήθηκε με την μέθοδο Simplify (Simplify Geometries στο QGIS ).

  Κάνοντας κλίκ στο πολύγωνο ενός δήμου μπορείτε να δείτε το όνομά του.

  Πηγές δεδομένων:

  • Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ψηφιακά Χαρτογραφικά Υπόβαθρα (Απογραφικά/Διοικητικά όρια), Διαθέσιμο στο http://www.statistics.gr/digital-cartographical-data [Πρόσβαση:26/07/2018]
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.