• Μοντέλα αστικής εξάπλωσης και παρακολούθηση με τηλεπισκόπηση νυκτερινών φώτων.

  Στα πλαίσια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της διδακτορικής μου διατριβής με θέμα "Μοντέλα αστικής εξάπλωσης και παρακολούθηση με τηλεπισκόπηση νυκτερινών φώτων" έχει αναρτηθεί ειδική ενότητα στην διεύθυνση https://phd.geographer.gr/

  Η διατριβή είναι διαθέσιμη στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

  Η διατριβή στοχεύει στην παρακολούθηση και ανάλυση της λειτουργίας των ελληνικών αστικών περιοχών μέσω της εκμετάλλευσης μιας ιδιαίτερης κατηγορίας δεδομένων τηλεπισκόπησης, των νυκτερινών φώτων. Τα νυκτερινά φώτα έχει παρατηρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν σε σημαντικό βαθμό τα επίπεδα αστικής και οικονομικής ανάπτυξης και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με οικονομικά μεγέθη όπως το ΑΕΠ, ο πληθυσμός, η οικοδομική δραστηριότητα και η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.
  Η διεξαγωγή της διατριβής υποστηρίζεται από τα κυριότερα σύνολα δεδομένων νυκτερινών φώτων (DMPS/OLS, snpp-VIIRS, ISS) για την αποτύπωση της ελληνικής αστικής «πραγματικότητας». Τα δεδομένα νυχτερινών φώτων διατίθενται χωρίς να έχουν υποστεί την απαραίτητη προεπεξεργασία για την αφαίρεση παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητά τους και τα αποτελέσματατης έρευνας. Σημαντικοί εξωγενείς παράγοντες επιρροής της ποιότητας των δεδομένων, όπως η σεληνιακή ακτινοβολία, δεν έχουν αφαιρεθεί. Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιορισμοί όπως η υπερλάμψη και ο κορεσμός των δεδομένων DSMP/OLS συνεχίζουν να απασχολούν την επιστημονική κοινότητα.
  Στα πλαίσια της διατριβής θα προταθούν μεθόδοι για την διόρθωση της σεληνιακής ακτινοβολίας
  από τα δεδομένα snpp-VIIRS και θα επιχειρηθεί η βελτίωση των δεδομένων DMSP/OLS με την
  συνδρομή δεδομένων SAR.
  Στόχος της διατριβής είναι να εκμεταλλευτεί τα δεδομένα νυχτερινών φώτων για να καταγράψει την εποχικότητα των αστικών περιοχών στον Ελλαδικό χώρο, να προσομοιώσει την αστική
  διάχυση που θα λάβει χώρα στο μέλλον, να προβλέψει την ένταση της αστικής δραστηριότητας,
  να εκτιμήσει σε λεπτομερή χωρική και χρονική κλίμακα οικονομικές μεταβλητές όπως το ΑΕΠ.
  Τα νυχτερινά φώτα θα χρησιμοποιηθούν για να αποτιμηθούν οι συνέπειες έκτακτων συνθηκών
  στην αστική δραστηριότητα, για να εκτιμηθεί η επιβάρυνση από την φωτορύπανση και για να
  περιγραφούν τα πρότυπα μετακίνησης στις σύγχρονες ελληνικές πόλεις.Από τα αποτελέσματα προκύπτουν αξιόλογες και καινοτόμες μέθοδοι για την βελτίωση των δεδομένων και την ανάλυση, πρόβλεψη και ερμηνεία των αστικών φαινομένων. Η χρήση νυχτερινών φώτων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του ερευνητή αλλά απαιτεί βαθειά επίγνωση των τεχνικών περιορισμών και των εξωγενών παράγοντων που επηρεάζουν τις δυνατότητές τους.

 • An in-depth statistical analysis of the rainstorms erosivity in Europe

  Gini coefficients (G) for the 1181 stations across Europe using all rainfall erosive events included in the REDES database. As a background map, the six K-means clusters as defined by Ballabio et al. (2017) are shown.

  Nejc Bezaka, Matjaž Mikoša, Pasquale Borrellibc, Leonidas Liakosd, Panos Panagosd. 2021. “An In-Depth Statistical Analysis of the Rainstorms Erosivity in Europe.” CATENA 206 (November): 105577. https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105577.

  a .University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Slovenia
  b. Department of Earth and Environmental Sciences, University of Pavia, Italy
  c. Department of Biological Environment, Kangwon National University, Chuncheon 24341, Republic of Korea
  d. European Commission, Joint Research Centre (JRC), Ispra, Italy

  Heavy rainstorms play a central role in the water-driving soil erosion processes. An in-depth knowledge about temporal and spatial erosivity of rainfall events is required to gain a better understanding of soil erosion processes and optimize soil protection measures efficiency. In this study, the spatiotemporal distribution of more than 300,000 erosive events measured at 1181 locations, part of the Rainfall Erosivity Database at European Scale (REDES) database, is studied to shed some new light on the rainfall erosivity in Europe. Rainfall erosive events are statistically investigated through the Lorenz curve and derived coefficients such as the Gini coefficient (G). Additionally, seasonal characteristics of the most and the less erosive events are compared to investigate seasonal characteristics of rainstorms across Europe. The G shows largest values of inequality of the inter-annual temporal distribution of the rainfall erosive events in the Alpine region, mostly due to the large number of rainfall events with smaller rainfall erosivity. While for other parts of Europe, the inequality described by the G is mostly due to a small number of high erosive events. The G slightly decreases from south to north while no clear regional patterns can be detected. Additionally, in Europe, on average 11% (ranging from 1 to 24%) of all erosive events contribute to form 50% of the total rainfall erosivity. Furthermore, higher erosive rainfall events tend to occur later in the year compared to less erosive events that take place earlier. To our knowledge, this study is the first one addressing event scale rainfall erosivity distribution using more than 300,000 rainfall erosivity events and covering almost a whole continent. Scientifically our findings represent a major step towards large-scale process-based erosion modelling while, practically, they provide new elements that can support national and local soil erosion monitoring programs.

  [Διαβάστε περισσότερα...]
 • Raster και Raster Stack στην R

  Η ανάρτηση αυτή περιλαμβάνει το περιεχόμενο από το workshop στο FOSSCOMM 2019 στην Λαμία. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο github repository.

  Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση του χρήστη με το πακέτο raster της R το οποίο προσφέρει την δυνατότητα ανάγνωσης ψηφιδωτών δεδομένων (raster) και επεξεργασίας τους (cropreclassifyreprojectresample κτλ.).

  Επιπλέον, θα επικεντρωθούμε στην κλάση raster stack η οποία δημιουργεί συστοιχίες ψηφιδωτών δεδομένων, κατάλληλες για χρονοσειρές και πολυκαναλικές εικόνες.

  Η διεξαγωγή του εργαστηρίου θα γίνει μέσω παραδειγμάτων και με την χρήση δεδομένων νυκτερινών φώτων DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series (Stable Lights Version 4). Θα προηγηθεί μια σύντομη παρουσίαση των βημάτων και της διαδικασίας ώστε οι χρήστες να αποκτήσουν μια σύντομη αλλά περιεκτική εικόνα του στόχου του εργαστηρίου και των δυνατοτητων που προσφέρει ο προγραμματισμός με την R.

  [Διαβάστε περισσότερα...]
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.