• Οπτική βελτίωση σκιασμένου αναγλύφου εδάφους

  Παρακάτω προτείνεται μια μεθοδολογία με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, για την οπτική βελτίωση μιας σκίασης αναγλύφου εδάφους.

  Το λογισμικό που απαιτείται είναι το gdaldem, gdalwrap και το GIMP

  Τα κλασσικά προγράμματα ΣΓΠ αναπαριστούν την σκίαση αναγλύφου με τρόπο μονότονο, συχνά μη φυσικό και με περιττή πληροφορία για τον αναγνώστη.

  Στόχος είναι να εφαρμόσουμε μια τεχνική που πρώτος εφάρμοσε ο Eduard Imhof, την αναπαράσταση του αναγλύφου με θέαση αφ' ύψηλου (aerial perspective). Η συγκεκριμένη τεχνική του Imhof προσομοιάζει την πραγματική, αφ' υψηλού οπτική ενός τοπίου όπου ο θεατής βλέπει τις κορυφές με περισσότερη λεπτομέρεια και έντονη αντίθεση και τις περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου με λιγότερη λεπτομέρεια λόγω απόστασης και ομίχλης στο τοπίο. Η τεχνική που ακολουθεί απαιτεί:

  1. Ένα Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM)

  2. Σκίαση του ανωτέρω DEM με διπλάσια κάθετη υπερβολή του υψομέτρου (z exaggeration).

  3. Σκίαση του ανωτέρω DEM με διπλάσια κάθετη υπερβολή του υψομέτρου (z exaggeration) και πηγή φωτός σε γωνία 90 μοιρών.

  4. Τεχνικές θαμπώματος (blur) για την εξομάλυνση και την απαλοιφή της περιττής πληροφορίας του DEM.

  5. Οπτική ενίσχυση των ορεινών όγκων και μίξη του αποτελέσματος με την σκίαση.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Online Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Δήμου Σουλίου

  Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS) για τον δήμο Σουλίου σε πρώιμο στάδιο. Η λειτουργία του βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα  WorldMap που είναι μια πλατφόρμα τεχνολογίας διαδικτύου σε συνδυασμό με ΣΓΠ. Η πλατφόρμα προσφέρει την τεχνολογική υποδομή μέσω της οποίας μπορεί να στηριχθεί η αποτύπωση κάθε είδους χωρικών δεδομένων (διανυσματικών και ψηφιδωτών) και να χαρτογραφηθούν πολύτιμα δεδομένα που είναι αποσπασματικά αποθηκευμένα σε έγγραφα, χάρτες, συσκευές GPS, ιδιωτικές συλλογές και δημόσια αρχεία. Σκοπεύοντας στην συγχώνευση γεωχωρικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές και μέσα αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο σχεδιασμού για τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης αλλά και μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τον μεμονωμένο επιστήμονα, ερευνητή. Αναμφισβήτητη δε είναι και η συνεισφορά του στον επισκέπτη αυτού του τόπου εφόσον μπορεί ταυτόχρονα να λειτουργήσει σαν τουριστικός χάρτης σε όποιον περιηγητή επιθυμεί να γνωρίσεις τις ομορφιές του δήμου. Οι λειτουργίες του όμως δεν περιορίζονται στην απλή εποπτεία των χωρικών δεδομένων αλλά με συμμετοχικό τρόπο κάθε χρήστης-επισκέπτης της πλατφόρμας μπορεί να συμβάλει με την προσθήκη/διόρθωση δεδομένων σε αυτή. Μέσω ενός συστήματος καταχώρησης δικαιωμάτων, ο διαχειριστής επιλέγει το επίπεδο πρόσβασης στην επεξεργασία και προσπέλασης των χωρικών δεδομένων σε ομάδες χρηστών. Παράλληλα με την απόδοση των χωρικών δεδομένων η πλατφόρμα προσφέρει σε αρκετές περιπτώσεις πληθώρα περιγραφικών δεδομένων για τα γεωγραφικά αντικείμενα καθώς και παραπομπές σε ιστοσελίδες σχετικές με αυτά. Όσον αφορά την πηγή των δεδομένων αυτά προέρχονται από πηγές που διαθέτουν ελεύθερα δεδομένα όπως το geodata.gov.gr αλλά και από επεξεργασία δεδομένων από το προσωπικό αρχείο του διαχειριστή. [Διαβάστε περισσότερα...]

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.