Μετατροπή συντεταγμένων από το ED50, ETRS89/ETRS-LAEA , WGS84 στο ΕΓΣΑ '87

gdal-logoΠολλά από τα δεδομένα, παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής κλίμακας, που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές ΣΓΠ στην Ελλάδα απαιτούν μετατροπή του γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς (ΓΣΑ) στο ΕΓΣΑ '87.
Στο παρόν άρθρο προτείνονται τρόποι μετατροπής συντεταγμένων προς το ΕΓΣΑ'87 με βιβλιοθήκες ΕΛ/ΛΑΚ.
Για την μετατροπή συντεταγμένων χρησιμοποιούνται οι βιβλιοθήκες cs2cs, ogr2ogr και gdalwarp ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων.

Η πρώτη χρησιμοποιείται για την μετατροπή ενός ή παραπάνω ζευγών συντεταγμένων, η δεύτερη για μετατροπή διανυσματικών δεδομένων (π.χ.shapefiles) και η τρίτη για ψηφιδωτά αρχεία (π.χ. αρχεία tiff). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και τις διάφορες παραμέτρους ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στα αρχεία τεκμηρίωσης της κάθε βιβλιοθήκης.

Σημαντικό σε κάθε περίπτωση είναι να γνωρίζει ο χρήστης πως ορίζεται το ΓΣΑ προέλευσης και προορισμού.
Για τον ορισμό του ΓΣΑ υπάρχουν διάφορες μορφές καθώς και διαφορετική μορφή για την μετατροπή ανάλογα με την βιβλιοθήκη που καλείται.
Ένα ΓΣΑ μπορεί να οριστεί/κληθεί είτε μέσω του κωδικού EPSG, είτε μέσω μιάς πρότασης παραμέτρων Proj4. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να είναι εγκατεστημένη η βιβλιοθήκη proj4.
Για παράδειγμα το ΕΓΣΑ'87 μπορεί να κληθεί/οριστεί με τους εξής τρόπους:

"EPSG:2100"
"+init=epsg:2100"
"+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=24 +k=0.9996 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=GRS80 +towgs84=-199.87,74.79,246.62,0,0,0,0 +units=m +no_defs"

Οι κωδικοί EPSG αλλά και οι ορισμοί σε μορφή Proj4 που αφορούν τα ΓΣΑ είναι διαθέσιμοι στο https://spatialreference.org/
Δείτε περισσότερα ανα ΓΣΑ: ED50, ETRS89/ETRS-LAEA , WGS84, ΕΓΣΑ '87
Προς το παρόν θα επικεντρωθώ στην παρουσίαση 3 παραδειγμάτων:
Για την μετατροπή ενός ζεύγους συντεταγμένων (π.χ. 20ο,40ο) από το ED50 στο ΕΓΣΑ'87 εκτελούμε την εντολή:

echo 20 40|cs2cs +init=epsg:4230 +towgs84=-86,-92.2,-127.5  +to +init=epsg:2100

Αν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα πλήθος συντεταγμένων αποθηκευμένες σε ένα αρχείο (coords.txt):

cat coords.txt|cs2cs +init=epsg:4230 +towgs84=-86,-92.2,-127.5  +to +init=epsg:2100

Προσοχή στο datum shift +towgs84=-86,-92.2,-127.5
Για την μετατροπή ενός αρχείου shapefile από το ETRS89/ETRS-LAEA στο ΕΓΣΑ'87 εκτελούμε την εντολή:

ogr2ogr -s_srs EPSG:3035 -t_srs EPSG:2100 outfile.shp infile.shp

όπου
-s_srs EPSG:3035, το ΓΣΑ του αρχείου προέλευσης (στην περίπτωσή μας ορίζεται μέσω EPSG:3035 που είναι ο σχετικός κωδικός EPSG για το ETRS89/ETRS-LAEA)
-t_srs EPSG:2100, το ΓΣΑ του αρχείου προορισμού (στην περίπτωσή μας ορίζεται μέσω EPSG:2100 που είναι ο σχετικός κωδικός EPSG για το ΕΓΣΑ'87)
outfile.shp, το shapefile προορισμού σε ΕΓΣΑ'87
infile.shp, το shapefile προέλευσης σε ETRS89/ETRS-LAEA
Για την μετατροπή ενός αρχείου tiff από το WGS84 στο ΕΓΣΑ'87 εκτελούμε την εντολή:

gdalwarp -s_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:2100 infile.tif outfile.tif

όπου
-s_srs EPSG:4326, το ΓΣΑ του αρχείου προέλευσης (στην περίπτωσή μας ορίζεται μέσω EPSG:4326 που είναι ο σχετικός κωδικός EPSG για το WGS84)
-t_srs EPSG:2100, το ΓΣΑ του αρχείου προορισμού (στην περίπτωσή μας ορίζεται μέσω EPSG:2100 που είναι ο σχετικός κωδικός EPSG για το ΕΓΣΑ87)
outfile.tif, το tiff αρχείο προορισμού σε ΕΓΣΑ87
infile.tif, το tiff αρχείο προέλευσης σε WGS84

There are 2 comments left Go To Comment

  1. Panagiotis /

    Do you know any tool to convert from Geographic Coordinate System WGS 84 to Projected Coordinate System Greek Grid?

    1. Λεωνίδας Λιάκος / Post Author

      Yes, you can use cs2cs for coordinates in a plain text file or ogr2ogr for shapefiles. Please check my examples and set the appropriate ref.system for origin and destination (epsg:4326 for wgs84 and 2100 for greek grid).

Leave a Reply

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.